WegWijzer: informatiediensten van het bibliotheeknetwerk

Op politiek niveau zijn in veel gemeenten de collegeonderhandelingen in volle gang. Parallel hieraan vinden op ambtelijk niveau de voorbereidingen voor de begroting 2019 plaats.  Aannemend dat u als directie/MT-lid al in gesprek bent met de beleidsadviseurs over de nieuwe bibliotheeksubsidie, breng ik graag  WegWijzer onder uw aandacht. ‘Wegwijzer’, dat is toch naast ‘warenhuis’ en ‘werkplaats’ één van de drie bibliotheekfuncties waar Van Eijk tegenwoordig op tamboereert? Inderdaad! En sinds de samenwerkende POI’s de markttaken voor G!DS overnamen van de KB, hebben we die wegwijzerfunctie tastbaar gemaakt voor gemeenten. Om het simpel te houden hebben we het WegWijzer gedoopt.

Bronbestand

In het almaar uitdijende informatielandschap kunnen bibliotheekorganisaties doen waar ze al heel lang goed in zijn: relevante diensten leveren, met als focus dat actuele, complete en betrouwbare informatie  over uiteenlopende lokale onderwerpen zoals zorg, welzijn, cultuur en recreatie altijd beschikbaar is . Dat is waar WegWijzer voor staat.

Het WegWijzer dienstenpakket maakt gebruik van het al jaren bestaande brondatasysteem van bibliotheken: G!DS. Sinds de invoering van de bibliotheekwet beschikt de Koninklijke Bibliotheek (KB) over het gebruiks- en exploitatierecht van G!DS. Het bronbestand bevat de kerngegevens over Openbare Bibliotheken, gegevens over het aanbod van bibliotheken, maar ook informatie over andere maatschappelijke organisaties. Denk daarbij aan adressen, aanbod, nieuws en activiteiten. Deze informatie wordt ontsloten via tal van lokale websites, WMO-loketten, Uit-agenda’s en dergelijke. Gebruikers moeten voor deze informatievoorziening een vergoeding betalen. Maar dat betekent ook dat we het aanbod steeds moeten doorontwikkelen. Welnu, daar zijn we als bibliotheeknetwerk nu volop mee bezig.

Voor wie?

Informatiediensten voor, door en met publieke organisaties zijn een essentieel onderdeel van de maatschappelijke bibliotheek. Tegelijkertijd vormen ze hét antwoord op de vraag naar overzicht en betrouwbaar afzenderschap in het sociaal maatschappelijk domein. Het mooie is dat de klanten zich vanzelf aandienen.

Op de eerste plaats zijn dat natuurlijk de eindgebruikers. Een diverse groep, variërend van surfende burgers  op zoek zijn naar antwoord op hun (hulp)vraag, tot professionals in sociale wijkteams voor wie de bronbestanden belangrijk gereedschap zijn. Deze groep maakt kosteloos gebruik van de dienstverlening.

Daarnaast zijn er landelijke overheden en maatschappelijke organisaties die informatie willen delen met de burger of klant.  Zij betalen voor een licentie. Denk aan de Belastingdienst, het UWV, welzijnsinstellingen, kinderopvang, sport en recreatie)

Aparte vermelding verdienen de gemeenten die op zoek naar naar de beste manier om cruciale informatie over bijvoorbeeld WMO, werk, wonen en gezondheid onder de aandacht van hun inwoners te brengen. In nauwe samenspraak met hun bibliothekenkunnen zij bepalen welke gegevens zij willen laten presenteren via welke kanalen.

Wijkwinkel

Een goede illustratie is de wijkwinkel Deventer, met een combinatie van fysieke en digitale dienstverlening: de mooie ‘third place’ die ze daar in de Koekstad hebben ontwikkeld, voorzien van actuele tools om ook digitaal een overzichtelijk aanbod te bieden van het maatschappelijk aanbod in de stad. Dat wil elke gemeente wel. Dus als u als bibliotheekbestuurder nu uw wethouder spreekt…Vertel hem of haar over de drie functies van bibliotheken. Over uw Warenhuis voor kennis en inspiratie. Over uw Werkplaats van de 21eeeuw. Maar vertel vooral ook over WegWijzer: hét aanbod voor maatschappelijke informatiediensten. Van de eigen bibliotheek.

Peter van Eijk/ mei 2018