Licentietarieven 2019

De stuurgroep WegWijzer heeft in december 2018 de tarieven voor de GiDS licenties 2019 vastgesteld.

Voor 2019 gelden onderstaande tarieven

Licenties 2019

lokaal

 • standaard tarief licentie = 1 (gemeentelijke) website                €   1.837,5
 • elke volgende lokale website:                                                         €    262,50
 • beperkte enkelvoudige doelgroepensite                                       €     525,-
 • gebruik app of widget / internetG!DS                                            €     315,-

provinciaal

 • provinciale organisaties = 1 website                                              €   7.857,-
 • elke volgende provinciale website (dezelfde organisatie )         €   1.250,-

landelijk

 • landelijke organisatie/ commerciële webbouwer:                      € 18.375,-
 • elke volgende landelijke website (dezelfde organisatie)           €   2.500,-

Bedragen zijn exclusief B.T.W.

 

spelregels

 • Het tariefstelsel wordt vereenvoudigd, minder tariefgroepen en uitzonderingen.
 • Op de tarieven wordt een indexering toegepast.
 • Tarieven gelden voor een heel jaar of gedeelte van een jaar. (Alleen bij ingangsdatum contract in het laatste kwartaal van het jaar wordt 30% van het geldende jaartarief in rekening gebracht.)
 • De tarieven worden vanaf 2019 jaarlijks uiterlijk in oktober vastgesteld door de stuurgroep en bekend gemaakt.
 • Als peildatum voor de facturatie van bestaande contracten voor het komende jaar geldt 1 november van het voorgaande jaar.
 • De licentie wordt voor het volgende kalenderjaar verlengd, tenzij opzegging voor 1 november heeft plaatsgevonden en daar een bevestiging van is ontvangen. In verband met de late bekendmaking van de tarieven 2019, geldt in 2018 de uitzondering dat opzegging voor het kalenderjaar 2019 ,voor 1-1-2019 gedaan mag worden.
 • Bij opzegging na 1 november wordt het gehele volgende jaar in rekening gebracht.
 • De licentie-inning van het lopende jaar vindt voortaan vooraf plaats, de factuur zal in het eerste kwartaal verzonden worden.
 • Bij tussentijdse aangaan van het contract in het lopende jaar, wordt de factuur voor licentie-inning na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging verzonden. Vanaf het daaropvolgende jaar loopt de contractant mee in de jaarlijkse innings-cyclus.