G!DS licenties 2020

Met ingang van 2019 heeft WegWijzer voor de licenties voor G!DS een vereenvoudigd tariefstelsel ingevoerd. Dit vereenvoudigde tariefstelsel wordt ook in 2020 gehanteerd. De tarieven blijven eveneens hetzelfde als in 2019. De inning van het lopende jaar vindt vooraf plaats, de factuur zal in het eerste kwartaal verzonden worden.

Tarieven

Om in een webapplicatie gegevens te tonen uit database G!DS moet een website account aangemaakt worden. Voor het gebruik van deze website account wordt vervolgens jaarlijks een licentie gevraagd.
Voor G!DS gelden in 2020 de volgende tarieven:

Lokaal

 1. standaard tarief licentie = 1 (gemeentelijke) website                                         €  1.837,50
 2. elke volgende lokale website vlgns mantelovereenkomst                                 €     262,50
 3. beperkte doelgroepensite / app of widget / internetG!DS                                  €     315,–
 4. algemene doelgroepensite / app of widget / internetG!DS                                €     525,–

Provinciaal

 1. provinciale organisaties (1 website)                                                                      €     7.857,–
 2. elke volgende provinciale website vlgns mantelovereenkomst                        €     1.250,–

Landelijk

 1. landelijke organisatie / commerciële webbouwer (1 website)                         €   18.375,–
 2. elke volgende landelijke website vlgns mantelovereenkomst                          €     2.500,–

De prijzen zijn exclusief btw, prijspeil 2019. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Nadere verklaring licentietarieven voor een website account van G!DS

 1. standaard tarief voor één lokale website

Het standaardtarief van € 1.837,50 is van toepassing op elke lokale site, gericht op verschillende doelgroepen en / of over diverse thema’s, die data betrekt uit G!DS. Een dergelijke lokale site is primair bedoeld voor, en gericht op, lokaal/gemeentelijk gebruik.

 1. elke volgende lokale website volegns mantelovereenkomst

In het geval van meerdere lokale sites die volgens mantelovereenkomst met WegWijzer werken wordt voor de eerste site het standaardtarief gevraagd van € 1.837,50. Voor een volgende lokale site onder diezelfde mantelovereenkomst geldt dan het volgtarief van € 262,50. De lokale sites die vallen onder de mantelovereenkomst moeten in overleg met WegWijzer en voorafgaand aan het aanmaken van de websiteaccount(s) vastgelegd worden.

 1. beperkte doelgroepensite / app of widget / internetG!DS

Over een site voor een beperkte doelgroep, een app, widget of het gebruik van internetG!DS wordt het tarief van € 315,- geheven. Uit te faseren tarief voor reeds bestaande website accounts in overgangssituatie van oude naar nieuwe licentiestelsel in 2019. Kan niet meer gebruikt worden voor nieuwe website accounts die met ingang van 2019 worden aangevraagd.

 1. algemene doelgroepensite / app of widget / internetG!DS

Het tarief van €525,- is van toepassing op elke lokale site, gericht op een algemene doelgroep en / of over een bepaald thema,die data betrekt uit G!DS.

 1. website voor provinciale organisaties

Het standaardtarief van € 7.857,- is van toepassing op elke provinciale site, gericht op verschillende doelgroepen en / of over diverse thema’s, die data betrekt uit G!DS. Een dergelijke provinciale site is primair bedoeld voor, en gericht op, regionaal of provinciaal gebruik.

 1. elke volgende provinciale website vlgns mantelovereenkomst

In het geval van provinciale sites die volgens mantelovereenkomst met WegWijzer werken wordt voor de eerste site het standaardtarief gevraagd van € 7.857,-. Voor een volgende provinciale site onder diezelfde mantelovereenkomst geldt dan het volgtarief van  € 1.250,-. De provinciale sites die vallen onder de mantelovereenkomst moeten in overleg met WegWijzer en voorafgaand aan het aanmaken van de websiteaccount(s) vastgelegd worden.

 1. website voor provinciale organisaties

Het standaardtarief van € 18.375,- is van toepassing op elke landelijke site, gericht op verschillende doelgroepen en / of over diverse thema’s, die data betrekt uit G!DS. Dit tarief geldt ook voor commerciële webbouwers/opdrachtgevers die data uit G!DS willen gebruiken voor lokale, provinciale of landelijke websites. Een dergelijke landelijke site is primair bedoeld voor, en gericht op, landelijk gebruik.

 1. elke volgende landelijke website vlgns mantelovereenkomst

In het geval van landelijke sites die volgens mantelovereenkomst met WegWijzer werken wordt voor de eerste site het standaardtarief gevraagd van € 18.375,-. Voor een volgende landelijke site onder die mantelovereenkomst geldt dan het volgtarief van € 2.500,-. De landelijk sites die vallen onder de mantelovereenkomst moeten in overleg met WegWijzer en voorafgaand aan het aanmaken van de websiteaccount(s) vastgelegd worden.

Spelregels voor het aangaan, betaling en afzegging van licenties G!DS website accounts

 • Tarieven gelden voor een heel jaar of gedeelte van een jaar. (Alleen bij ingangsdatum van het contract in het laatste kwartaal van het jaar wordt 30% van het geldende jaartarief in rekening gebracht.)
 • De tarieven worden vanaf 2019 jaarlijks uiterlijk in oktober vastgesteld door de stuurgroep van WegWijzer en bekend gemaakt.
 • Als peildatum voor de facturatie van bestaande contracten voor het komende jaar geldt 1 november van het voorgaande jaar.
 • De licentie wordt voor het volgende kalenderjaar verlengd, tenzij opzegging voor 1 november heeft plaatsgevonden en daar een bevestiging van is ontvangen. (In verband met het tijdstip van bekendmaking van de tarieven 2020 geldt in 2019 de uitzondering dat opzegging voor het kalenderjaar 2020 tot 6 december 2019 gedaan mag worden).
 • Bij opzegging na 1 november wordt het gehele volgende jaar in rekening gebracht.
 • De licentie-inning van het lopende jaar vindt vooraf plaats, de factuur zal jaarlijks in het eerste kwartaal verzonden worden.
 • Bij tussentijds aangaan van het contract in het lopende jaar, wordt de factuur voor licentie-inning na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging verzonden. Vanaf het daaropvolgende jaar loopt de contractant mee in de jaarlijkse innings-cyclus.